Dokumentfunktionen sind PlugIns die von der Dokumenten Engine bei einem bestimmten Ereignis ausgeführt wird. OneOffixx stellt eine Vielzahl von Dokumentfunktionen zur Verfügung die innerhlab der Vorlage jeweils aktiviert bzw. gelöscht werden können. Um die Performance möglichst hoch zu halten empfiehlt es sich nur die notwendigen Dokumentfunktionen zu aktivieren.

Globale Dokumentfunktionen dienen als zentraler Container für alle Dokumentfunktionen. Dadurch können Einstellungen zentral verwaltet werden.

Dokumentfunktionen

Id Name
022f0075-967d-47a8-ad67-fc513f335c7b ACTplusModule / Brandic
084dd611-7b3c-41c3-be57-67f2ee5fe495 AddressCover
00ebb5f9-ef88-4ab7-b22a-cb28d9d1655a AddressPlus (Cobra)
70633336-92fb-4a46-a899-0845469a8166 ARTSModule
70e94788-ce84-4460-9698-5663878a295b CustomInterfaceConnector
6f6430fe-6c11-41de-9f29-c29fef4de861 CustomXmlPartsInjector
912a47d7-204e-41d5-b0a9-7e46cf6fc67d Debugger
2de8db66-f3d7-456d-bba3-6bb0f12c1fb6 DocumentParameter
24ec4199-5a41-4b80-ad16-3fc3b41ae5d4 DocumentProtection
cd48e7dc-e842-4795-ae53-f545c4a615dd DynamicsCRMModule
7e98c4cf-2d9e-42c6-a0f3-d2f1b05f5057 ExtendedBinding
8706abc9-570c-4585-a24d-e5c95f63b6df Extractor
0523061d-cc83-40a6-a0e9-af6cf7a3fd57 FileIndex
c50ebd08-51b4-4316-b3d2-f2d7393be980 Formatting
1e8abdef-18d3-4ae0-94e8-19a9b742a00a GlobalConfigurationProvider
6d6bc5dc-bbb2-4af8-8490-20ad4287d63e GlobalOOConnectInterfaceProvider
76e0f9c8-23c6-42b9-ae8e-1bc12b8ecf7b GlobalPrintConfigurationProvider
3f2e0079-abcf-4d0b-a7dc-8b87b7e0d6de GlobalTranslationProvider
7afc4712-52fd-4a2b-aafd-b4669e195a4c LabelData
03b565f9-2f3d-47e4-bb8c-9fd1523599ff MailSignature
c364b495-7176-4ce2-9f7c-e71f302b8096 MetaData
bd41df21-68cf-4cdb-a443-25a5ba994bb3 OfferOfEvidence
4abed058-f066-45b1-b7a1-b74aa6cc2457 PeoplePicker
d0715c8d-ebe3-45d4-b5fe-7ed00be56a5b Print
5c8b5321-e02d-4a1c-80e3-627d40aeabaf ProfileData
cd7414fb-752b-4010-b427-c1017e7bc587 QrCodeGenerator
b9e8ec94-bec0-418a-b985-c565ac3bec23 RecipientAddresses
30b9772f-3502-4a3f-988d-94a5abbbfc67 Regulations
aafe214d-3879-4308-8b53-57029aed6ffa Resizing
187593ed-59af-4642-af9f-2f7fa56915bb Save
a5f87c27-82e7-44d7-8c07-0ef5cc647bdb Scripts
4073b4fb-9591-4a70-838a-012301690d2a SendEmail
dd752747-733e-4175-9fc7-028ab7472742 SnippetsResolver
b72972ae-bf0b-4252-8026-54333d4ae4a7 TemplateDistribution
38f5f0ce-ab39-49a2-9789-208796928fd7 Themes
0895cc50-2c90-4ded-9959-3978f9372c33 ToolboxData
d96565fd-b4f0-4939-910f-2b4962a235c5 NEST/is-e