Konfiguration:

<AddressProvider id="E10A8313-A92D-4CB2-A12B-9AEB58F39207" order="1" active="true" ServiceUrl="http://localhost:41380/api/v1/Address" EnforceDiscovery="true">
  <AddressProvider id="F6CA6CC9-B201-4556-886E-C6AF5F9460E4" >
    <!-- User/password for Zefix web service-->
    <ServiceUser>info@oneoffixx.com</ServiceUser>
    <ServicePassword>{password}</ServicePassword>
    <EnableProxyCredentials>true</EnableProxyCredentials>
  </AddressProvider>
</AddressProvider>

Parameter:

 • id F6CA6CC9-B201-4556-886E-C6AF5F9460E4
 • ServiceUser Der User, mit welchem sich der Provider beim Zefix-Dienst anmeldet
 • ServicePassword Das Passwort, mit welchem sich der Provider beim Zefix-Dienst anmeldet. Kann verschlüsselt sein.
 • Uri Optionale Service Url. Default: http://www.e-service.admin.ch/ws-zefix-1.6/ZefixService?wsdl